{"TITLE":"Gizlilik ve G\u00fcvenlik","CONTENT":"
Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanman\u0131z a\u015fa\u011f\u0131daki ko\u015fullar\u0131 kabul etti\u011finiz anlam\u0131na gelir.<\/div>\n
 <\/div>\n
Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve di\u011fer verilerin programlar\u0131n vs. kullan\u0131lmas\u0131 sebebiyle, sözle\u015fmenin ihlali, haks\u0131z fiil, ya da ba\u015fkaca sebeplere binaen, do\u011fabilecek do\u011frudan ya da dolayl\u0131 hiçbir zarardan Therapium Naturalis Aromaterapi Ya\u011flar\u0131 Kozmetik Pazarlama ve Ticaret A.\u015e. sorumlu de\u011fildir.<\/div>\n
 <\/div>\n
Therapium Naturalis Aromaterapi Ya\u011flar\u0131 Kozmetik Pazarlama ve Ticaret A.\u015e. i\u015fbu site ve site uzant\u0131s\u0131nda mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma ko\u015fullar\u0131 ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaks\u0131z\u0131n de\u011fi\u015ftirme, siteyi yeniden organize etme, yay\u0131n\u0131 durdurma hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutar. De\u011fi\u015fiklikler sitede yay\u0131m an\u0131nda yürürlü\u011fe girer. Sitenin kullan\u0131m\u0131 ya da siteye giri\u015f ile bu de\u011fi\u015fiklikler de kabul edilmi\u015f say\u0131l\u0131r. Bu ko\u015fullar link verilen di\u011fer web sayfalar\u0131 için de geçerlidir.<\/div>\n
 <\/div>\n
Therapium Naturalis Aromaterapi Ya\u011flar\u0131 Kozmetik Pazarlama ve Ticaret A.\u015e. sözle\u015fmenin ihlali, haks\u0131z fiil, ihmal veya di\u011fer sebepler neticesinde; i\u015flemin kesintiye u\u011framas\u0131, hata, ihmal, kesinti, silinme, kay\u0131p, i\u015flemin veya ileti\u015fimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, ileti\u015fim hatas\u0131, h\u0131rs\u0131zl\u0131k, imha veya izinsiz olarak kay\u0131tlara girilmesi, de\u011fi\u015ftirilmesi veya kullan\u0131lmas\u0131 hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.<\/div>\n
 <\/div>\n
Bu internet sitesi Therapium Naturalis Aromaterapi Ya\u011flar\u0131 Kozmetik Pazarlama ve Ticaret A.\u015e.'in kontrolü alt\u0131nda olmayan ba\u015fka internet sitelerine ba\u011flant\u0131 veya referans içerebilir. Therapium Naturalis Aromaterapi Ya\u011flar\u0131 Kozmetik Pazarlama ve Ticaret A.\u015e., bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri di\u011fer ba\u011flant\u0131lardan sorumlu de\u011fildir.<\/div>\n
 <\/div>\n
Therapium Naturalis Aromaterapi Ya\u011flar\u0131 Kozmetik Pazarlama ve Ticaret A.\u015e. bu internet sitesinin genel görünüm ve dizayn\u0131 ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Aromaterapimarket markas\u0131 ve di\u011fer markalar, www.aromaterapimarket.com alan ad\u0131, logo, ikon, demonstratif, yaz\u0131l\u0131, elektronik, grafik veya makinede okunabilir \u015fekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yaz\u0131l\u0131mlar\u0131, uygulanan sat\u0131\u015f sistemi, i\u015f metodu ve i\u015f modeli de dahil tüm materyallerin (\"Materyaller\") ve bunlara ili\u015fkin fikri ve s\u0131nai mülkiyet haklar\u0131n\u0131n sahibi veya lisans sahibi olup; yasal koruma alt\u0131ndad\u0131r. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin al\u0131nmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yaz\u0131l\u0131m da dahil olmak üzere, de\u011fi\u015ftirilemez, kopyalanamaz, ço\u011falt\u0131lamaz, ba\u015fka bir lisana çevrilemez, yeniden yay\u0131mlanamaz, ba\u015fka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da da\u011f\u0131t\u0131lamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir k\u0131sm\u0131 ba\u015fka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullan\u0131lamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumlulu\u011fu gerektirir. Therapium Naturalis Aromaterapi Ya\u011flar\u0131 Kozmetik Pazarlama ve Ticaret A.\u015e.'in burada aç\u0131kça belirtilmeyen di\u011fer tüm haklar\u0131 sakl\u0131d\u0131r.<\/div>\n
 <\/div>\n
Al\u0131\u015fveri\u015f sepetinde ve\/veya ödeme altyap\u0131 sa\u011flay\u0131c\u0131s\u0131 hatalar\u0131 ile olu\u015fabilecek Perakende Sat\u0131\u015f veya \u0130ndirimli Sat\u0131\u015f fiyat\u0131 farkl\u0131l\u0131klar\u0131ndan \u015eirketimiz sorumlu de\u011fildir. Bu durumlarda Therapium Naturalis Aromaterapi Ya\u011flar\u0131 Kozmetik Pazarlama ve Ticaret A.\u015e. ürünlerin mü\u015fteriye gönderilmemesi hakk\u0131na sahiptir.<\/div>\n
 <\/div>\n
Therapium Naturalis Aromaterapi Ya\u011flar\u0131 Kozmetik Pazarlama ve Ticaret A.\u015e., diledi\u011fi zaman bu yasal uyar\u0131 sayfas\u0131n\u0131n içeri\u011fini güncelleme yetkisini sakl\u0131 tutmaktad\u0131r ve kullan\u0131c\u0131lar\u0131na siteye her giri\u015fte yasal uyar\u0131 sayfas\u0131n\u0131 ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.<\/div>\n
 <\/div>\n
Bu beyan aromaterapimarket.com (Therapium Naturalis Aromaterapi Ya\u011flar\u0131 Kozmetik Pazarlama ve Ticaret A.\u015e.)’in gizlilik politikas\u0131n\u0131 içerir. aromaterapimarket.com web sitesini ziyaret ederek a\u015fa\u011f\u0131daki \u015fartlar\u0131 ve kurallar\u0131 uygulamay\u0131 kabul etmi\u015f say\u0131lmaktas\u0131n\u0131z.<\/div>\n
 <\/div>\n
Aromaterapimarket.com üyelik a\u015famas\u0131nda ve daha sonras\u0131nda sizden baz\u0131 ki\u015fisel bilgilerinizi talep eder. Ki\u015fisel bilgilerinizin korunmas\u0131 ve gizlili\u011finizin sürdürülebilmesi, aromaterapimarket.com ekibi olarak birinci önceli\u011fimizdir. Bu nedenle vermi\u015f oldu\u011funuz bilgiler, Üyelik Sözle\u015fmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar d\u0131\u015f\u0131nda herhangi bir kapsamda kullan\u0131lmayacak, üçüncü \u015fah\u0131slarla payla\u015f\u0131lmayacakt\u0131r.<\/div>\n
 <\/div>\n
Sistemle ilgili sorunlar\u0131n tespiti ve söz konusu sorunlar\u0131n en h\u0131zl\u0131 \u015fekilde giderilebilmesi için, aromaterapimarket.com, gerekti\u011finde kullan\u0131c\u0131lar\u0131n IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktad\u0131r. IP adresleri, kullan\u0131c\u0131lar\u0131 genel bir \u015fekilde tan\u0131mlamak ve kapsaml\u0131 demografik bilgi toplamak amac\u0131yla da kullan\u0131labilir.<\/div>\n
 <\/div>\n
Sitemizdeki kay\u0131t formlar\u0131, sipari\u015f formlar\u0131, anketler ve yar\u0131\u015fmalarda, irtibat bilgilerinizi (ad\u0131n\u0131z, soyad\u0131n\u0131z, e-posta adresiniz, telefon numaralar\u0131n\u0131z ve posta adresiniz) vermeniz talep edilmektedir. Ayr\u0131ca, sat\u0131n alma formunda kredi kart\u0131 bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Yukar\u0131da bahsedilen ki\u015fisel bilgileriniz; sipari\u015flerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekle\u015ftirmek, sipari\u015flerinizi ula\u015ft\u0131rmak ve sipari\u015fleriniz ile ilgili bilgi vermek, ürünler ve hizmetler hakk\u0131nda pazarlama amac\u0131yla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeli\u011finizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. \u015fah\u0131slar\u0131n teknik, lojistik ve benzeri di\u011fer i\u015flevlerini bizim ad\u0131m\u0131za yerine getirmelerini sa\u011flamak amac\u0131yla kullan\u0131lmaktad\u0131r.<\/div>\n
 <\/div>\n
Taraf\u0131n\u0131zca kabul edildi\u011fi takdirde, aromaterapimarket.com üyesi oldu\u011funuz andan itibaren, aksi taraf\u0131n\u0131zdan talep edilmedi\u011fi sürece, günlük ve haftal\u0131k bilgilendirme e-mailleri, e-mail adresinize gönderilecektir. Diledi\u011finiz zaman bu e-maillerle ilgili de\u011fi\u015fiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden ba\u015flatma hakk\u0131n\u0131z bulunmaktad\u0131r. Bu e-maillerin içeri\u011fi; sat\u0131n alm\u0131\u015f oldu\u011funuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgilenece\u011finizi dü\u015fündü\u011fümüz di\u011fer ürünler, 3. ki\u015filerin reklamlar\u0131n\u0131 ve benzeri bilgileri içerebilir. Demografik bilgiler, sitemizi kullan\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n ilgi alanlar\u0131na göre uyarlamak için kullan\u0131lmaktad\u0131r. Ki\u015fisel bilgiler içermeyen bu bilgiler, reklamlar\u0131n hedef kitleye uyarlanabilmesini temin etmek maksad\u0131yla ve yaln\u0131zca di\u011fer kullan\u0131c\u0131lara ait bilgilerle birlikte olmak üzere, reklam verenlerle payla\u015f\u0131labilir. Bu bilgilerde herhangi bir \u015fekilde ki\u015fisel bilgi verilmez, sadece grup olarak kullan\u0131c\u0131 e\u011filimleri ile ilgili birtak\u0131m ç\u0131kar\u0131mlar yapmak ve segmentasyon amac\u0131yla kullan\u0131l\u0131r. Toplanan mali bilgiler sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullan\u0131lmaktad\u0131r. Sitemizde bir sat\u0131n alma yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda size ait mali bilgilerin, i\u015fleminizi gerçekle\u015ftirmek için gerekli 3. \u015fah\u0131slara (bankalar, kredi kart\u0131 \u015firketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Payla\u015f\u0131lacak bilgiler; kredi kart\u0131 numaras\u0131, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil olmak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir.<\/div>\n
 <\/div>\n
Sitemizden ula\u015f\u0131lan di\u011fer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikalar\u0131 ve kullan\u0131m \u015fartlar\u0131 geçerlidir. Reklam, banner, içerik görmek veya ba\u015fka herhangi bir amaç ile ula\u015f\u0131lan web sitelerinden bilgi kullan\u0131mlar\u0131, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullan\u0131m \u015fartlar\u0131 ve di\u011fer uygulamalar\u0131 sebebi ile olu\u015fabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kay\u0131plardan \u015eirketimiz sorumlu de\u011fildir.<\/div>\n
 <\/div>\n
Herhangi bir soru veya \u015fikayetiniz olursa lütfen bu Web Sitesinin alt\u0131nda bulunan ileti\u015fim sayfas\u0131ndan bize bildiriniz.<\/div>","PARENT_ID":""}